▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲


▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲

...توي اين دنيا زنده بودن چقدر سخته... خوب بودن سخت تر

در این دادگاه دنیا

خودت را آماده ی محاکمه کن

قاضی هر که باشد، حکم تو یک چیز است

حبس ابد...

انفرادی

قلب من

+ نگارنده مطلب: متین | |

اگه میبینی دیگه جوابتو نمیدم

واسه اینه داری خرابش میکنی

اگه میگی چرا نیستم

واسه اینه میخوای حرومش کنی

ولی نه...

من نمیخوام خراشی باشی روی قلبم

من میخوام همون جلوه ی آرزوهای من باشی

میخوام چشمامو ببندم و

تورو یادم بیارم در حالی که

هیچ نقطه ی مشترکی با من نداشتی و 

از همه به من نزدیک تر بودی

میخوام باشی اون خاطرات تکرار نشدنی

توی دفتر زندگی

نه یه چند قطره اشک خشک

روی جاده های سادگی...

چه کردی با دنیایی که ساختم

چه میکنی با هرچی که ساختی

...

+ نگارنده مطلب: متین | |

ثانیه ها می گریزند از میان دستانم

آن ها باور ندارند

که حضورت

عطر خوش جاودانگیست

+ نگارنده مطلب: متین | |

سخت است دیگر

روشنفکر باشی و

زندانی سیاهچال

+ نگارنده مطلب: متین | |

تو چه خوب نوازنده ای...

دلم را دست میگیری،

چنان می زنی

قرمز می شود

سیاهی تارهای تنم...

همزمان

نوای نی لبک سرخ لبت،

نگاه آبی تر از دریایم را،

خرامان می نوازد

+ نگارنده مطلب: متین | |

تمامی انسان ها

لحظه ای در زندگی خود دارند

که آنجا آرزو می کنند

زمان از آنشان بود

اما زمان می گذرد

و عمیقا می دانیم که

ما همه اسیر بند ثانیه هاییم

+ نگارنده مطلب: متین | |

دستم را مردانه می بردم زیر قوس برهنگی هایش

از شانه تا پایین...

موج میزد جسم نازکش را

دریای خروشانی، از بین سینه اش

تا روی صورتم می آمد...

رها میان آغوش،

 آشفته گیسوان

به سیاهی آسمان...

تازه ابتدای قصه بود

شب دراز است و

...

+ نگارنده مطلب: متین | |

اینقدر حرف برای گفتن داشته باش

که صدای دیگران به گوش نرسد

...

+ نگارنده مطلب: متین | |

چه سنگین است

از صدای نخراشیده ی یک مرد،

احساس کلمه را برداشتن

+ نگارنده مطلب: متین | |

امید دوستم

بهترین دوستم

از خیلی ها به من نزدیک تر

از خیلی ها واسم عزیز تر

امید

واسش دعا کنید

...


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |


Design By : MATIN