▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲


▲▼▲ بدترین پسر دنیا ▲▼▲

...توي اين دنيا زنده بودن چقدر سخته... خوب بودن سخت تر

غروبیست این فراق تو، که آه

وداعیست با چراغ تو، که آه

دمی از خاطراتم نمی روی

سکوتیست پشت این دو چشم سیاه

 


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

یه روزی میرسه دکترا دست سر شونه ات میزنن

یه روزی میرسه همه بی دلیل مهربون میشن

...


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

پشت در می مانیم ما رفیق صمیمی

دل نبند...


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |

بعضی ها

دل نازک تر از آنند که می بینی

لطیف تر از آنند که فهمیدی

بعضی ها شاعرند...

بعضی ها...

قلب این بعضی ها از بعضی ها خیلی تند تر می زند

حتی در سکوت مطلق هم

ظریفند

عمیقند...

بعضی ها را نمی توانی سالم زمین گذاری

میشکنند

میمیرند

بعضی ها

فقط بعضی ها...

+ نگارنده مطلب: متین | |

تو که از یاد بردی

اما همین روزها بود

که آمدنت را نوید خود کرده بودم...

گفتم این نسیم با بقیه فرق دارد

این نفس ها در این زمستان بوی بهار دارد

اما...

چندیست سرمای جان سوزی

به استخوانم میزند

+ نگارنده مطلب: متین | |

خسته ام

خیلی خسته ام

اینقدر که نای نق زدن ندارم

نه خوابم نه بیدارم

نه حس رفتن دارم، نه حال موندن

بیشتر از این حرف ها خسته ام

در این حد که چشمامو بسته ام

کنج دلم نشسته ام

جدای از هر چی

هر چی خواستم یا نخواستم

وای که چه خسته ام

+ نگارنده مطلب: متین | |

بدترین دروغ این است که دروغت را توجیه کنی

بدترین خیانت آن است که خیانتت را درست بدانی

همیشه هستند افرادی که خود را بالاتر از این ها می دانند

همیشه هستند آن هایی که خودشان را همان «صحیح» می پندارند

+ نگارنده مطلب: متین | |

تا دنیا دنیا هست

واسه یه دوست خوب جا هست

+ نگارنده مطلب: متین | |

پرتو هایی طلایی

از عمق آسمان

و یک آبی دل پذیر

تا فراسوی دیده ها

سبزه ها و تپه ها

سکوت و لختی تار مو ها

و بدن ها

جدا از شهر

با بهترین بهترین ها...

زندگی را باختی اگر تجربه نکنی.

+ نگارنده مطلب: متین | |

فکر فرار را بیرون کن از سر

 


ادامه مطلب
+ نگارنده مطلب: متین | |


Design By : MATIN